org.xmlBlaster.engine.xml2java
Classes 
XmlKey
XmlKeyDom